KSA Governing Council

PATRON IN CHIEF

Shri Shahu Chhatrapati Maharaj

Patron-in-Chief – Kolhapur Sports Association

PATRONS

Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati

Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati

MP of Rajya Sabha , Patron Kolhapur Sports Association

Malojiraje Chhatrapati

Malojiraje Chhatrapati

President & Patron Kolhapur Sports Association,Vice President – Western India Football Association

Sanyogeetaraje Chhatrapati

S.S. Sanyogeetaraje Chhatrapati Yuvaradni Maharaj

Patron - Kolhapur Sports Association

Madhureemaraje Chhatrapati

S. S. Madhureemaraje Chhatrapati

Chairman– Women's Committee Western India Football Association, Member–All India Football Federation(Women's Committee)

Vice Presidents

Hon Aun D. Narke

Arun D. Narke

Hon Mansing P.Jadhav

Mansing P. Jadhav

Hon Vankyatesh S. Ghatage

Vankyatesh S. Ghatage

Governing Council

Hon Malojiraje Chhatrapati

Malojiraje Chhatrapati

Chairman
Hon Sambhajiraje Chhatrapati

Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati

Hon Aun D. Narke

Arun D. Narke

Hon Vankyatesh S. Ghatage

Vankyatesh S. Ghatage